A Vella arredor do mundo

Falabamos na última entrada da grande similitude existente entre a nosa Vella e Frau Holle –personaxe da mitoloxía xermana–, ata o punto de concluír que ámbalas dúas son a mesma. Un feito non tan estraño, se temos en conta os intercambios culturais entre ambas zonas. Máis abraiante resulta saber de deusas, a todo punto asimilables á Vella, pero orixinarias de lugares moi afastados entre si e repartidos por todo o planeta. Vexamos algúns exemplos e despois saquemos conclusións:

Sáhráhkká (algo así como, “primeira nai”) é unha deidade da mitoloxía Saami –pobo indíxena actual de Laponia– dedicada ó fiado e que habita entorno á lareira. Tamén é protectora das mulleres embarazadas: ela crea os corpos dos meniños no seu propio ventre e despois colócaos no útero das mulleres. Tódolos bebés que crea son nenas, e será unha irmá súa a encargada despois de decidir cales cambian para ser nenos.

Saule (“Sol”) é unha deusa báltica que fiaba os raios de luz e á que se conmemoraba no Solsticio de Inverno, celebrando o seu retorno. Ten unha filla chamada Saules meita (identificada ás veces coa Estrela Matutina) que a acompañaba na súa viaxe polo ceo e era, á vez, unha dobre súa.

Saule e a súa filla á dereita da imaxe. https://www.izdziedam100.lv/dziesmas/pie-dievina-gari-galdi

Dúas deusas comparten na mitoloxía exipcia os atributos da nosa Vella, Neith e Neftis, as cales algúns investigadores entenden como a mesma figura. Neith é a deusa inventora do tecido, representada cunha lanzadeira de tecedora; entre as súas funcións están axudar á saída do sol ou protexer ós mortos. Neftis (“muller máis vella da casa”) está moi ligada a Isis e representa todo o oposto a esta, pois leva –xunto ó seu marido Seth– o caos e a destrución, aínda que tamén guía ós viaxeiros nas travesías a través do deserto. Do mesmo xeito, tamén favorece a viaxe das almas dos finados cara o alén.

Toci (“a nosa avoa”) é a deusa dos médicos, curandeiros, parteiras e adiviños do panteón azteca. Tamén era a patroa das tecedoras e fiandeiras, e os que nacían no seu día estaban predestinados a ser boas persoas que se sacrificaban polos demais.

Na mitoloxía maia, Ixchel (“muller do arco da vella”) era a deusa dos traballos téxtiles, a medicina e o embarazo. Representábase como unha vella con dúas facetas: ou ben tecendo ou ben baleirando dende o ceo un cántaro de auga. Nalgunhas versións era considerada a avoa do Sol e a Lúa e dicíase que o arco da vella era o seu tocado.

ixchel
©2004 Thalia Took

Os celtas adoraron á deusa Cailleach (“muller que leva velo”), unha anciá de pel gris-azulada, con un só ollo e vestimenta escura. Dise que do seu mandil caían rochas ó camiñar que se convertían nos penedos da paisaxe, tamén que foi un longo paseo seu o que creou tódolos accidentes xeográficos. Era considerada a raíña do inverno, celebrando a súa chegada en Samhain –o noso tempo de Defuntos– e predicindo o clima segundo o seu comportamento. Co bo tempo, Cailleach transformábase en Brigit ou Bride, a deusa da luz e da primavera, inda que a forma en que isto acontecía non está moi clara.

Baba Yaga é unha personaxe recorrente nos contos rusos. Trátase dunha anciá (baba significa “avoa” ou “anciá”) cuxa casa sempre se atopa nun lugar limiar entre dous mundos. É unha figura ambivalente, pois á veces xoga o papel de bruxa do conto e outras é quen guía e aconsella ós protagonistas nese mundo do alén. Baba Yaga controla o paso do amencer ó atardecer e á noite, posúe as Augas da Vida e da Morte coas que pode restaurala saúde, e tamén unha ampla variedade de obxectos máxicos. Nalgúns relatos aparece acompañada da súa filla Marinka (Mariña, en galego).

baba-yaga
Baba Yaga e Marinka. Imaxe: Vania Zouravliov

Esta pequena escolma de exemplos deixa clara a existencia de deusas moi similares á nosa Vella por todo o mundo, sobre todo no que á súa faceta fiandeira e de muller anciá se refire, tamén en relación co clima e o sol. Sorprenden exemplos como o de Ixchel, por coincidir en tantos puntos coa nosa personaxe estando as dúas tan distantes e inaccesibles entre si. Non obstante, as que máis información nos han de aportar son aquelas que conservan características que non se manifestan na Vella. Se observamos, vemos que se repite con insistencia o papel destas deusas como protectoras dos mortos, guiándoos na súa viaxe polo Inframundo e protexéndoos dos perigos que alí atoparán. Tamén como dadoras da vida, propiciando os embarazos ou mesmo como creadoras directas dos cativos. ¿Compartía a Vella galega estas funcións? Haberá que estudalo detidamente, mais polo de pronto compre considerar esta hipótese.

Reitérase tamén ó feito de ter unha filla ás veces, personaxe oposta outras, que a substitúe coa chegada do bo tempo. Isto entronca perfectamente co parto da Vella no Entroido, dando a luz a unha cativa que estará en toda a súa plenitude coa chegada da primavera. Outro dato interesante é a relación destas personaxes coa medicina e os feitizos, dúas cousas que no seu tempo foron unha soa e que estaban baixo o dominio da meiga, muller sabia e xeralmente entrada en anos que se ocupaba de restaurala saúde e espantalo mal.

Faise difícil dar unha explicación á existencia do arquetipo da vella fiandeira e controladora do clima en todo o mundo. ¿Trátase acaso da deusa dunha relixión primitiva, anterior ó espallamento do ser humano polo mundo? ¿Responde a un esquema mental común que fixo que multitude de culturas imaxinasen á mesma personaxe? ¿Ou a súa existencia en lugares tan afastados é froito dos intercambios culturais propiciados polo comercio e a exploración de novos lugares?

Sexa cal sexa a resposta correcta, os galegos somos un dos afortunados pobos que conservou a súa memoria, a dunha deusa ancestral á que nalgún tempo veneramos, á que rezamos pedindo pola climatoloxía e, quizás, á que nos encomendamos no momento da morte.

 

La Vieja alrededor del mundo
Hablábamos en la última entrada de la gran similitud existente entre nuestra Vieja y Frau Holle –personaje de la mitología germánica–, hasta el punto de concluir que las dos son la misma. Un hecho no tan extraño, si tenemos en cuenta los intercambios culturales entre ambas zonas. Más sorprendente resulta saber de diosas, totalmente asimilables a la Vieja, pero originarias de lugares muy alejados entre sí y repartidos por todo el planeta. Veamos algunos ejemplos y luego saquemos conclusiones:

Sáhráhkká (algo así como “primera madre”) es una deidad de la mitología Saami –pueblo indígena actual de Laponia– dedicada al hilado y que habita junto a la chimenea. También es protectora de las mujeres embarazadas: ella crea los cuerpos de los niños en su propio vientre y después los coloca en el útero de las mujeres. Todos los bebés que crea son niñas, y será una hermana suya la encargada de decidir cuales cambian para ser niños.

Saule (“Sol”) es una diosa báltica que hilaba los rayos de luz y a la que se conmemoraba en el Solsticio de Invierno, celebrando su regreso. Tiene una hija llamada Saules meita (identificada a veces con la Estrella Matutina) que la acompañaba en si viaje por el cielo y era, a la vez, una doble suya.

Saule e a súa filla á dereita da imaxe. https://www.izdziedam100.lv/dziesmas/pie-dievina-gari-galdi

Dos diosas comparten en la mitología egipcia los atributos de nuestra Vieja, Neith y Neftis, las cuales algunos investigadores entienden como la misma figura: Neith es la diosa invenora del tejido, representada con una lanzadera de tejedora; entre sus funciones está aydar a la salida del sol o proteger a los muertos. Neftis (“mujer más vieja de la casa”) está muy ligada a Isis y representa todo lo opuesto a esta, pues lleva –junto a su marido Seth– el caos y la destrucción al mundo, aunque también guía a los viajeros en las travesías a través del desierto. Del mismo modo, también favorece el viaje de los muertos hacia el más allá.

Toci (“nuestra abuela”) es la diosa de os médicos, curanderos, parteras y adivinos del panteón azteca. También era la patrona de tejedoras e hilanderas, y los que nacían en su día estaban predestinados a ser buenas personas que se sacrificaban por los demás.

En la mitología maya, Ixchel (“mujer del arco iris”) era la diosa de los trabajos textiles, la medicina y el embarazo. Se representaba como una vieja con dos facetas: o bien tejiendo o bien vaciando desde el cielo un cántaro de agua. En algunas versiones era considerada la abuela del Sol y la Luna y se decía que el arco iris era su tocado.

ixchel
©2004 Thalia Took

Los celtas adoraron a la diosa Cailleach (“mujer que lleva velo”), una anciana de piel gris-azulada, con un solo ojo y vestimenta oscura. Se dice que de su mandil caían rocas al caminar que se convertían en las grandes piedras del paisaje, también fue un largo paseo suyo el que creó todos los accidentes geográficos. Era considerada la reina del invierno, celebrando su llegada en Samhain –nuestro tiempo de Difuntos– y prediciendo el clima según su comportamiento. Con el buen tiempo, Cailleach se transformaba en Brigit o Bride, la diosa de la luz y de la primavera, aunque la forma en que esto sucedía no está muy clara.

Baba Yaga es un personaje recurrente en los cuentos rusos. Se trata de una anciana (baba significa “abuela” o “anciana”) cuya casa siempre se encuentra en algún lugar liminal entre dos mundos. Es una figura ambivalente, pues a veces juega el papel de bruja del cuento y otras es quien guía y aconseja a los protagonistas en ese mundo del más allá. Baba Yaga controla el paso del amanecer al atardecer y a la noche, posee las Aguas de la Vida y de la Muerte con las que puede restaurar la salud, y también una amplia variedad de objetos mágicos. En algunos relatos aparece acompañada de su hija Marinka (Marina, en castellano).

baba-yaga
Baba Yaga e Marinka Imaxe: Vania Zouravliov

Esta pequeña selección de ejemplos deja clara la existencia de diosas muy similares a nuestra Vieja por todo el mundo, sobre todo en o que a su faceta hilandera y de mujer anciana se refiere, también en relación con el clima y el sol. Sorprenden ejemplos como el de Ixchel, por coincidir en tantos puntos con nuestro personaje estando las dos tan distantes e inaccesibles entre sí. No obstante, las que más información nos van a aportar son aquellas que conservan características que no se manifiestan en la Vieja. Si observamos, vemos que se repite con insistencia el papel de estas diosas como protectoras de los muertos, guiándolos en su viaje por el Inframundo y protegiéndolos de os peligros que allí encontrarán. También como dadoras de vida, propiciando los embarazos o incluso como creadoras directas de los bebés. ¿Compartía la Vieja gallega estas funciones? Habrá que estudiarlo detenidamente, pero por lo de pronto ha de considerarse esta hipótesis.

Se reitera también el hecho de tener una hija a veces, personaje opuesta otras, que la sustituye con la llegada del buen tiempo. Esto entronca perfectamente con el parto de la Vieja en las mascaradas de invierno, dando a luz a una niña que estará en toda su plenitud con la llegada de la primavera. Otro dato interesante es la relación de estos personajes con la medicina y los hechizos, dos cosas que en su tiempo fueron una sola y que estaban bajo el dominio de la meiga, mujer sabia y generalmente entrada en años que se ocupaba de restaurar la salud y espantar el mal.

Se hace difícil dar una explicación a la existencia del arquetipo de la vieja hilandera y controladora del clima en todo el mundo. ¿Se trata acaso de la diosa de una religión primitiva, anterior a la dispersión del ser humano por el mundo? ¿Responde a un esquema mental común que hizo que multitud de culturas imaginasen el mismo personaje? ¿O su existencia en lugares tan alejados es fruto de los intercambios culturales propiciados por el comercio y la exploración de nuevos lugares?

Sea cual sea la respuesta correcta, los gallegos somos uno de los afortunados pueblos que conservó su memoria, la de una diosa ancestral a la que en algún tiempo veneramos, a la que rezamos pidiendo por la climatología y, quizás, a la que nos encomendamos en el momento de la muerte.

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

Blog de WordPress.com.

Subir ↑

A %d blogueros les gusta esto: